Federació Andorrana de Vela

La Federació Andorrana de Vela va ser creada el 14 de desembre de 1988 per donar suport als esportistes andorrans que estaven competint a nivell internacional i per promoure i desenvolupar la pràctica de l'esport de la vela al nostre país.

La Josefina Borra Navarro en va ser la presidenta fundadora i es va encarregar de la Federació fins a l'any 1999. A continuació en Joan Martínez Benazet va portar-ne el timó fins a l'any 2006 en què en Josep M. Pla en va assumir la presidència. La Junta actual està formada per 7 membres.

Funcions

A més de les activitats pròpies de govern, gestió, administració, organització i reglamentació a Andorra de totes les modalitats de l'esport de la vela, la Federació Andorrana de Vela exerceix, en coordinació amb el Ministeri competent en Esports, les funcions següents:

 1. Planificar, promoure, dirigir, regular, coordinar, organitzar i encarregar-se de la tutela de les disciplines i modalitats esportives que li són pròpies.
 2. Contribuir mitjançant informació i difusió adequada a un major coneixement dels esports de vela, tenint en compte la indiscutible vocació turística del Principat d’Andorra.
 3. Vetllar pels interessos comuns dels clubs, entitats, esportistes i altres membres que d’ella depenen.
 4. Promoure la reglamentació a Andorra de l’esport de la vela, assessorant i col·laborant amb l’Administració en allò que hi sigui requerida.
 5. Crear, atendre i potenciar projectes i iniciatives tendents a la conservació de l’entorn natural i el medi ambient, procurant sempre el respecte a la natura en la promoció de les seves modalitats esportives.
 6. Ostentar la representació de les modalitats de la vela a Andorra davant de l’Administració i de tot altre organisme oficial o particular, tant a nivell nacional com internacional.
 7. Promoure i qualificar les competicions esportives de vela oficials a Andorra.
 8. Encarregar-se de la tutela de les competicions de caràcter internacional que es disputin a Andorra, controlant i sancionant el dopatge així com els mètodes no admesos en l’esport, en col·laboració amb els òrgans competents.
 9. Exercir la potestat disciplinària sobre totes les persones físiques i jurídiques que configuren l’ens federatiu.
 10. Sotmetre al Ministeri competent en Esports la incorporació a la Federació de noves disciplines i de les seves modalitats associades.
 11. Actuar en col·laboració i coordinació plenes amb els òrgans esportius de l’Administració en l'organització o tutela de les competicions i activitats oficials d'àmbit estatal i internacional que tinguin lloc al Principat d’Andorra.
 12. Col·laborar amb l’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya en tot els que estigui relacionat amb la formació de tècnics relacionats amb l’esport i els esportistes.
 13. Lliurar contra pagament les llicències esportives per poder participar en activitats o competicions oficials dins de l’àmbit andorrà i internacional.
 14. Acceptar o denegar l’afiliació de membres a la Federació segons les disposicions dels Estatuts i la normativa vigent.
 15. Obtenir i gestionar els mitjans econòmics necessaris per realitzar els seus objectius.
 16. Vetllar pel compliment i la interpretació correcta de les reglamentacions i normes tècniques vigents en cada moment.
 17. En general, disposar el que convingui per millorar la pràctica de les disciplines i modalitats esportives de vela, amb especial atenció a la seguretat de l’esmentada pràctica.

Pla d'actuació

L'Assemblea General de la Federació ha aprovat un pla d'actuació amb els següents criteris:

 • Adaptat a les necessitats dels regatistes actuals;
 • Enfocat a captar practicants addicionals, i en especial regatistes;
 • Adaptat a l’allunyament d’Andorra dels llocs de pràctica de l’esport;
 • Afavorint l’aspecte formatiu de l’esport de la vela;
 • Mantenint la vela d’iniciació;
 • Desenvolupant l’esport base;
 • Donant suport a l’esport de competició (regatistes) tot i aprofitant l’estructura d’iniciació i de desenvolupament de l’esport base;
 • Ampliant la cobertura territorial de les activitats de la Federació.

Vela lleugera

La Federació Andorrana de Vela té una actuació decidida en favor de la vela lleugera, especialment en les classes Optimist (infantil) i ILCA (juvenil, senior i màsters).

Vela de creuer

La majoria dels federats adults de la Federació Andorrana de Vela practiquen vela de creuer.

Organismes internacionals

La Federació Andorrana de Vela és membre dels següents organismes internacionals del món de la vela:

La Federació també ha mantingut relacions amb les associacions internacionals d'altres classes, en especial la classe internacional Europe, la classe internacional 420, la classe olímpica 470 i la International Kiteboarding Association (IKA), l'associació internacional de la classe Kiteboard.

Jocs Olímpics

Òscar i David Ramon Borra en 470 Fiona Morrison en MistralLa vela andorrana ha estat olímpica vàries vegades. Els germans Òscar i David Ramon van participar a dues olimpíades, Barcelona 1992 i Atlanta 1996, en la classe 470. La Fiona Morrison va estar present a Atlanta 1996 en windsurf femení, en la classe Mistral, i es va classificar per a Sidney 2000.

La Federació és membre del Comitè Olímpic Andorrà que gestiona les qüestions olímpiques a Andorra.

El Comitè ha creat una exposició de fotografies de tots els olímpics andorrans fins al 2012 amb records de les seves participacions olímpiques i on figuren els nostres representants.

Els olímpics andorrans de la vela: Òscar i David Ramon Borra i Fiona Morrison