Avís legal

La Federació Andorrana de Vela, amb domicili social a Naus Terravella 11 FAV, Av. Tarragona 93, AD500 Andorra la Vella, Principat d'Andorra, comunica que és responsable del seti www.andorravela.com.

USUARI

La simple utilització del seti atribueix la condició d'Usuari i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per Federació Andorrana de Vela en el moment en què l'Usuari accedeix al seti. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament aquest Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el seti.

RESPONSABILITAT DELS USUARIS

Tant l'accés al seti com l'ús que pugui realitzar-se de la informació i dels continguts —ambdós entesos en un sentit molt ampli— inclosos en el seti són d'exclusiva responsabilitat de l'Usuari i estan supeditades a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, a la moral, a l'ordre públic, als bons costums, als drets de terceres persones o de la pròpia Federació Andorrana de Vela, així com als principis de bona fe i d'ús lícit, d'acord amb les possibilitats i les finalitats per a les quals han estan concebuts. La Federació Andorrana de Vela no assumeix cap responsabilitat, ja sigui directa o indirecta, per qualsevol dany, inclús dany emergent o lucre cessant, derivat de l'accés o de l'ús de la informació o dels continguts —ambdós entesos en un sentit molt ampli— fet en contravenció de la present clàusula.

VINCLES

La Federació Andorrana de Vela no assumeix cap responsabilitat sobre els setis d'altri als quals es pugui accedir mitjançant vincles (enllaços, links, hyperlinks, banners, framing o altres) ni de qualsevol contingut posat a disposició per terceres persones. Qualsevol ús d'un vincle o accés a un seti d'altri es fa per voluntat i a risc exclusiu de l'Usuari.

La Federació Andorrana de Vela no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle ni assumeix cap responsabilitat per pèrdua, reclamació o perjudici derivats de l'ús o del mal ús d'un vincle o de la informació obtinguda a través d'aquest —incloent altres vincles o setis web—, de la interrupció en el servei o en el accés, o de l'intent d'usar o de no usar malament un vincle, tant en connectar-se al seti de la Federació Andorrana de Vela com en accedir a la informació d'altres setis des del seti de la Federació Andorrana de Vela.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

La informació i els continguts —ambdós entesos en un sentit molt ampli— inclosos o disponibles en el seti poden contenir incorreccions, omissions o errors que s'intenten corregir de forma periòdica. La Federació Andorrana de Vela, tot i que ha obtingut la informació i els continguts de fonts considerades fiables, no garanteix que siguin exactes o estiguin actualitzats i es reserva el dret d'introduir en tot moment millores o canvis en la informació i els continguts. La Federació Andorrana de Vela recomana, abans de prendre decisions o de realitzar accions en base a la informació o als continguts inclosos o disponibles en el seti, de comprovar la informació disponible comparant-la amb la d'altres fonts.

La Federació Andorrana de Vela no assumeix cap responsabilitat per interrupcions o per mal funcionament dels serveis o dels continguts oferts a Internet, qualsevulla que en sigui la causa. Així mateix, la Federació Andorrana de Vela no es fa responsable de les caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci com a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevulla altre mena de dany indirecte que pugui ser causat als Usuaris per causes alienes a la Federació Andorrana de Vela. La Federació Andorrana de Vela no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin esmenats, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o d'altres components nocius, sense perjudici que la Federació Andorrana de Vela esmerça els seus millors esforços per evitar aquesta mena d'incidents.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

La informació i els continguts —ambdós entesos en un sentit molt ampli— inclosos o disponibles en el seti constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual i estan per tant protegits per les lleis i pels convenis internacionals aplicables en la matèria. Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevulla forma, emmagatzematge en suports físics o lògics, digitalització, transformació, traducció, adaptació, arranjament, posada a disposició sota qualsevulla forma i, en general, qualsevol acte d'explotació pública en relació tant a l'estructura i a l'organització del seti com a la seva informació i els seus continguts, directament o indirecta, amb o sense lucre, sense el consentiment previ, exprés i per escrit, de la Federació Andorrana de Vela. En especial queda prohibida la inclusió ("framing") dels continguts del seti en qualsevol altre seti sense el consentiment previ, exprés i per escrit, de la Federació Andorrana de Vela. L'incompliment d'allò que s'assenyala implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Tots els continguts que es mostren en el seti i, en especial, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, software, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualssevol altres signes susceptibles d'utilització industrial i comercial poden estar subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de la Federació Andorrana de Vela o de terceres persones, que impulsaran totes les accions necessàries per garantir els seus drets.

La Federació Andorrana de Vela és lliure de limitar l'accés al seti i als productes i serveis que s'hi ofereixen.

La Federació Andorrana de Vela pot establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l'única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris per evitar que a través del seu seti es pugui difondre continguts o opinions que puguin ser considerats racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris, que, de qualsevulla manera, fomentin la violència, o, en general, que siguin immorals, il·lícits o il·legals.

Els Usuaris que trametin informació, suggeriments, observacions, opinions o comentaris a la Federació Andorrana de Vela, llevat que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, autoritzen la Federació Andorrana de Vela a reproduir, distribuir, comunicar públicament, exhibir, transmetre, retransmetre, emetre en qualsevulla forma, emmagatzemar en suports físics o lògics, digitalitzar, transformar, traduir, adaptar, arranjar, posar a disposició sota qualsevulla forma i, en general, realitzar qualsevol acte d'explotació pública d'aquells per tot el temps de protecció de dret d'autor que estigui previst legalment. S'entén igualment que aquesta autorització es fa a títol gratuït i que, pel sol fet de trametre informació, suggeriments, observacions, opinions o comentaris, els Usuaris renuncien a qualsevulla pretensió, remuneratòria o de qualsevulla altra mena. La Federació Andorrana de Vela està autoritzada igualment a modificar o alterar aquelles informacions, suggeriments, observacions, opinions o comentaris per tal d'adaptar-los a les necessitats del format editorial de les pàgines del seti, sense que per això pugui entendre's que existeix en absolut qualsevulla mena de lesió de qualssevulla de les facultats morals dels drets d'autor que els Usuaris puguin ostentar sobre aquelles.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

La Federació Andorrana de Vela informa els Usuaris que compleix amb la normativa vigent sobre la protecció de dades. D'acord amb aquesta normativa, la Federació Andorrana de Vela només recull les dades estrictament necessàries per oferir els seus serveis. Totes les dades personals proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics es tracten d'acord amb la normativa vigent sobre protecció de dades personals i en tot cas tenen caràcter de confidencial.

Les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades són voluntàries, si bé la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d'accés als serveis que les necessitin.

Pel simple fet de proporcionar dades els Usuaris accepten la inclusió i el tractament de les dades que proporcionin en un fitxer de dades del qual és titular la Federació Andorrana de Vela. Quan es tracta de dades de caràcter personal el fitxer de dades corresponent consta degudament enregistrat prop de l'Agència Andorrana de Protecció de Dades, podent exercir els drets reconeguts per la llei, i en particular els drets d'accés, rectificació, oposició o cancel·lació de les dades, mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de passaport o de document d'identitat vigent, adreçada a PROTECCIÓ DE DADES - Federació Andorrana de Vela - Naus Terravella 11 FAV - Av. Tarragona 93 - AD500 Andorra la Vella - Principat d'Andorra.

Així mateix, si un Usuari no desitja rebre informació de la Federació Andorrana de Vela per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, pot comunicar-ho per qualsevol mitjà que deixi constància de la seva recepció a la Federació Andorrana de Vela a l'adreça indicada més amunt o a dades A andorravela PUNT com.

La Federació Andorrana de Vela es reserva el dret de modificar aquesta política de privacitat per adaptar-la a canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l'Agència Andorrana de Protecció de Dades o per l'autoritat competent en cada moment, així com a pràctiques del sector. Els canvis introduïts s'anunciaran en aquesta pàgina abans de posar-los en pràctica.

LLENGUATGE SEXISTA

La Federació Andorrana de Vela promou fermament la igualtat de les persones sense discriminació de cap mena. En tots els continguts del seti les mencions generals a persones expressades amb paraules de gènere masculí s'ha d'entendre que fan referència indistintament a persones d'ambdós sexes.