24/05/2024 – Convocatòria Assemblea General Ordinària

Dimarts 25 de juny de 2024 tindrà lloc a l'Hotel Prisma d'Escaldes (Av. del Fener 14), a dos quarts de set de la tarda en primera convocatòria o a les set de la tarda en segona, l’Assemblea General Ordinària de la Federació Andorrana de Vela per tractar els temes del següent

Ordre del dia

  1. Examen i aprovació, si escau, de la memòria de les activitats de l’exercici 2023
  2. Examen i aprovació, si escau, de la liquidació de l'exercici econòmic 2023
  3. Elecció de representants d'esportistes, de tècnics i tècniquesques i de jutges i jutgesses
  4. Elecció de la Junta
  5. Examen i aprovació, si escau, del pla general d’actuació anual, dels programes i de les activitats esportives i dels seus objectius per al 2024
  6. Examen i aprovació, si escau, del pressupost de l'exercici econòmic 2024
  7. Fixació de l’import de les quotes d'afiliació i d'adhesió ordinàries 2025
  8. Precs i preguntes

S'hi convoquen les persones representants de les entitats afiliades així com esportistes, jutges i jutgesses i tècnics i tècniques de la Federació i les persones que les representen.

Les candidatures a la Junta han d’esmentar les persones candidates a president/a, vicepresident/a, tresorer/a i secretari/ària i incloure entre tres i quinze vocals, un o una de les quals ha de ser esportista en actiu; cal un mínim de dues persones de cada sexe. Les candidatures a representants d'esportistes, de tècnics i tècniques i de jutges i jutgesses s’han de presentar mitjançant carta indicant a quina representació s'aspira. Les persones candidates han de ser majors d’edat a la data de l'Assemblea, han de signar la seva candidatura i han d'adjuntar còpia del passaport o del document d'identitat vàlids; les persones candidates a president/a han de tenir la nacionalitat andorrana. Les candidatures s’han de presentar al domicili social de la Federació (Naus Terravella 11, Av. Tarragona 93, AD500 Andorra la Vella) o s'han d'enviar per correu electrònic a la Federació abans de les set de la tarda del dimecres 12 de juny de 2024.

Esportivament,

Josep M. Pla
President